อะไหล่แท้ อะไหล่เทียบ อะไหล่เทียม แตกต่างกันไหม?

อะไหล่แท้ อะไหล่เทียบ อะไหล่เทียม แตกต่างกันไหม?

อะไหล่แท้ อะไหล่เทียบ อะไหล่เทียม แตกต่างกันไหม?

ก่อนที่เราจะนำรถเข้ารับการบำรุงรักษา เราควรทำความเข้าใจอะไหล่ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ อะไหล่แท้ อะไหล่เทียบ อะไหล่เทียม ว่าเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อประกอบการตัดสินใจในเลือกใช้อะไหล่ทั้ง 3 ประเภทนี้

อะไหล่แท้

อะไหล่แท้ หมายถึง อะไหล่ที่จัดจำหน่ายภายใต้ยี่ห้อรถยนต์ของค่ายนั้น ๆ เป็น อะไหล่ที่ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต หรือ “QC” การผลิตและการใช้วัสดุที่นำมาผลิตนั้น จะเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในการประกอบรถยนต์จากโรงงานผู้ผลิต

นอกจากนี้ “อะไหล่แท้” ยังสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น

? อะไหล่แท้ห้าง เป็นอะไหล่แท้ยี่ห้อเดียวกับรถยนต์

? อะไหล่แท้ญี่ปุ่น คือ อะไหล่ที่นำเข้าจาก ประเทศญี่ปุ่น และใช้ยี่ห้อเดียวกับยี่ห้อรถยนต์นั้น ๆ

สาเหตุที่อะไหล่แท้มีราคาสูง เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตต้องว่าจ้างโรงงานผู้ผลิต ภายนอกให้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่มาส่งมอบให้ตนเองอีกทอดหนึ่ง เมื่อผ่านกระบวนการต่าง ๆ แล้วบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะเพิ่มมูลค่าสินค้าขึ้น ทั้งนี้เพื่อกลยุทธ์ทางการตลาด ทั้งในแง่การขาย การสร้างรายไต้ การทำแบรนดิ้ง หรือการสร้างความนำเชื่อถือต่อตราสินค้าทั้งในปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้า

อะไหล่แท้ อะไหล่เทียบ อะไหล่เทียม แตกต่างกันไหม?

อะไหล่เทียบ

ส่วนใหญ่การผลิตรถยนต์นั้น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่ดำเนินกิจการในบ้านเรา จะสั่งทำอะไหล่จากภายนอกนำเข้ามาประกอบในโรงงานผลิต หรือเรียกอีกอย่างว่า “ ซัพพลายเออร์ ”

ดังนั้น ซัพพลายเออร์ส่วนใหญ่จึงผลิตอะไหล่ทดแทนหรืออะไหล่ทางเลือกในราคาที่ถูกกว่า โดยจำหน่ายในชื่อของบริษัทตนเอง นอกจากนี้ยังรวมไปถึงบริษัทผลิต อะไหล่ที่ไม่ได้ป้อนให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์โดยตรง แต่ผ่านมาตรฐาน OEM หรือได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ก็ถือว่าเป็น “อะไหล่เทียบ” ไต้เช่นกัน

ซึ่งอะไหล่เทียบดังกล่าวนี้มักจะมีราคาใกล้เคียงกับอะไหล่แท้ หรือ ถูกกว่าเล็กน้อย และสามารถแยกขายเป็นชิ้นได้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว “อะไหล่เทียบ” จะมีราคา ถูกกว่าอะไหล่แท้ราว 50%

อะไหล่แท้ อะไหล่เทียบ อะไหล่เทียม แตกต่างกันไหม?

อะไหล่เทียม

อะไหล่เทียม ” หรือบางครั้งอาจเรียกว่า “อะไหล่ปลอม” หมายถึง อะไหล่ที่ผลิตเลียนแบบอะไหล่แท้ หรืออะไหล่เทียบ โดยส่วนใหญ่จะผลิตโดยใช้ยี่ห้อรถยนต์ หรือบริษัทผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีชื่อเสียง คุณสมบัติและลักษณะต่าง ๆ ของ “อะไหล่ปลอม” นั้น จะมีความใกล้เคียงหรือเหมือนกันทุกประการกับ “อะไหล่แท้” เมื่อมองด้วยตาเปล่า แต่เมื่อนำไปใช้งานจะเห็นถึงความแตกต่างของคุณภาพที่ลดลงอย่างชัดเจน

อะไหล่ปลอม ” ส่วนใหญ่ผลิตภายในประเทศ ตามอาคารพาณิชย์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีชิ้นส่วนอะไหล่ปลอมที่นำเข้าจากประเทศไต้หวัน ซึ่งศัพท์ในวงการช่างมักเรียกชิ้นส่วนอะไหล่เหล่านี้ว่า “อะไหล่ไต้หวัน” ผู้ผลิตอะไหล่ปลอมอาจจะผลิต ทั้งอะไหล่ปลอมและอะไหล่ยี่ห้อของตนเองออกมาจำหน่ายในตลาด ซึ่งสร้างความเสียหายให้ผู้ใช้รถได้ ส่วนราคาอะไหล่ปลอมแน่นอนว่าถูกกว่าอะไหล่เทียบประมาณ 20% และถูกกว่าอะไหล่แท้ประมาณ 70%

#เคล็ดลับน่ารู้